Termeni Şi Condiţii de achizitie a serviciilor noastre

Partile contractante

Societatea S.C. Visro Events SRL cu sediul in Sibiu, str. Justitiei nr. 4, cod unic de inregistrare 33468815, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/1033/2016,

Cont Bancar RO50INGB0000999906170181 deschis la ING Bank

denumita in continuare Prestator

Si

Cumparator, identificat conform datelor din formularul de Comanda de pe site-ul www.outdoor-events.ro,

au convenit asupra prezentelor conditii generale de furnizare a serviciilor.

I. Obiectul conditiilor generale il constituie achizitionarea de catre Cumparator a pachetului de servicii ale Prestatorului, ales de catre Cumparator prin Formularul de Comanda online, gazduit pe website-ul www.outdoor-events.ro.

II. Pretul

2.1 Pretul serviciilor precum si avansul necesar pentru validarea inscrierii sunt inscrise in descrierea pachetului de servicii listat pe website-ul www.outdoor-events.ro in sectiunea dedicata serviciului respectiv sau in orice alta modalitate de comunicare scrisa agreata de parti (email, mesaje tip SMS, mesaje facebook etc.) si cuprinde costul serviciilor efective impreuna cu toate taxele aferente desfasurarii acestora.

2.2 Plata integrala a pretului se va face cel mai tarziu in ziua inceperii prestarii serviciilor din pachetul contractat, cu ocazia prezentarii la locul de intalnire stabilit initial.

2.3 Daca achizitia pachetului de servicii este supusa unei campanii de reduceri, plata integrala a pachetului de servicii va fi facuta in conformitate cu regulamentul respectivei campanii, ce se constituie ca anexa la prezentul contract

III. Drepturile si obligatiile Prestatorului

III.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile incluse in pachetul-contract cu profesionalism, folosind personal calificat si cu respectarea obligatiei de diligenta privind prevenirea accidentarii Cumparatorului.

III.2 In cazul in care Prestatorul este nevoit sa modifice una sau mai multe dintre prevederile esentiale ale pachetului de servicii ce face obiectul contractului, are obligatia sa notifice Cumparatorul, prin modalitatea de comunicare online agreata de parti (mesaj email, facebook, etc), cu cel putin cinci zile calendaristice inainte de data plecarii in ture externe, respectiv doua zile in ture interne.

III.3 In acest caz, daca nu este de acord cu modificarile propuse, Cumparatorul are dreptul sa denunte unilateral contractul, prin aceeasi modalitate in termen de maximum 5 zile, respectiv o zi calendaristica de la data propunerii de modificare.

III.4 Daca Cumparatorul nu  denunta unilateral contractual sau il notifica pe Prestator cu intarziere se considera ca acesta a acceptat tacit modificarile propuse.

III.5.In sensul celor de mai sus, Prestatorul poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii dupa caz a pretului, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor turistice ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii contractat.

III.6. Prestatorul este raspunzator pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

   III.6.a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza Cumparatorului;

   III.6.b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Prestatorul, nici colaboratorii Prestatorului nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar impuse de situatii speciale, schimbari de orar de lucru al Hidroelectrica, intarzieri in traficul mijloacelor de transport etc.).

III.7 Daca nu sunt deja mentionate in descrierea pachetului de servicii, Prestatorul are obligatia sa furnizeze in scris Cumparatorului, cu cel putin de 3 zile calendaristice inainte de data plecarii, informatii legate de orar, orasele si locurile escalelor, legaturile de transport

IV. Drepturile si obligatiile Cumparatorului

IV.1. In cazul in care Cumparatorul nu poate sa beneficieze personal de serviciile contractate, acesta poate sa cesioneze drepturile si obligatiile ce ii revin din prezentul contract unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii contractat, cu obligatia de a notifica in scris Prestatorul cu cel putin 10 zile calendaristice inaintea datei de plecare in ture externe, respective doua zile in ture interne.

In acest caz, de la data notificarii, terta persoana se substituie in drepturile Cumparatorului, inclusiv in ceea ce priveste declaratia de asumare a responsabilitatii disponibila pe site-ul de internet www.outdoor-events.ro.

IV.2. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Cumparatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

 IV.3. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate si notificate in conformitate cu prezentul contract, cumparatorul este obligat sa comunice Cumparatorul, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii, hotarirea sa de a opta pentru:

   IV.3.a) denuntarea unilaterala a contractului sau

   IV.3.b) acceptarea noilor conditii ale contractului

IV.4. In cazul in care Cumparatorul denunta unilateral contractul din motivul precizat la punctul anterior, precum si in cazul in care Agentia, cu cel putin 24 de ore inaintea datei de plecare, informeaza Cumparatorul ca nu mai poate presta serviciile incluse in pachetul contractat (ceea ce echivaleaza cu denuntarea unilaterala la initiativa Prestatorului), Cumparatorul are dreptul:

   IV.4.a) sa  primeasca la acelasi pret un alt pachet de servicii, propus de Cumparator pentru aceeasi sau pentru o alta perioada de timp;

   IV.4.b) sa i se ramburseze  in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii de catre Prestator a notificarii scrise in acest sens, toate sumele incasate de la Cumparator in virtutea contractului.

 IV.5 Daca Cumparatorul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta solicitare  echivaleaza cu  denuntarea unilaterala a contractului initial,  iar daca Prestatorul este in masura si doreste sa ofere serviciile modificate conform solicitarii Cumparatorului, se va incheia un nou contract.

IV.6. Cumparatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Prestator.

 IV.7. Cumparatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), in vederea acordarii serviciilor respective contractate.

IV.8. Neprezentarea Cumparatorului la locul/locurile de intalnire mentionate in descrierea pachetului de servicii sau parasirea locatiilor in care serviciile urmeaza a fi prestate echivaleaza cu denuntarea unilaterala a contractului la initiativa sa.

IV.9. Cumparatorul se obliga ca pe intreaga perioada de derulare a contractului sa respecte indicatiile si instructiunile personalului Prestatorului si sa poarte intreg echipamentul de protectie indicat de catre personalul Prestatorului.

IV.10. Cumparatorul este direct responsabil pentru orice prejudicii generate din culpa sa asupra sa, a tertilor, in spatiile de cazare, mijloacele de transport sau la locatiile vizitate in conformitate cu prevederile pachetului de servicii.

IV.11. Cumparatorul este direct responsabil pentru distrugerea, pierderea sau prejudicierea echipamentului pus la dispozitie de catre Prestator in vederea indeplinirii obiectului contractului. Obiectul de echipament pierdut sau distrus de catre Cumparator prin utilizare inadecvata va fi inlocuit pe loc de catre Cumparator cu un produs identic sau se va achita pe loc contravaloarea acestuia.

 V. Incetarea contractului, despagubiri conventionale

V.1. Contractul poate inceta prin:

V.1.a) implinirea termenului pentru care a fost incheiat; de regula, implinirea termenului coincide cu data finalizarii prestarii serviciilor din pachetul contractat;

V.1.b) acordul partilor,

V.1.c) denuntarea unilaterala, la initiativa uneia dintre parti,

V.1.d)  reziliere, din culpa uneia dintre parti

V.2. In cazul in care Prestatorul denunta unilateral contractul in conditiile prevederilor prezentului contract, aceasta datoreaza Cumparatorului toate sumele achitate Prestatorului de catre Cumparator, pana la data denuntarii unilaterale inclusiv, in termen de 10 zile lucratoare de la data notificarii scrise a denuntarii unilaterale catre Cumparator.

V.3. In cazul in care Cumparatorul denunta unilateral contractul in orice alte conditii decat cele prevazute la pct. III.3.3 si pct.IV.4.3 , el datoreaza Prestatorului  despagubiri conventionale  egale cu totalul sumelor achitate Prestatorului pana la data denuntarii unilaterale inclusiv, respectiv avansul achitat va fi retinut de catre Prestator in conformitate cu detalierea ce urmeaza:

V.3.A. Expeditii externe, cu durata mai mare de 3 zile

V.3.A.a) In cazul in care Cumparatorul denunta unilateral contractul cu mai mult de 45 zile calendaristice inainte de data inceperii prestarii serviciilor, acesta va putea recupera suma platita aferenta pachetului de servicii achizitionat, cu retinerea de catre Prestator a avansului achitat in conditiile pct.II 2.1.

V.3.A.b) In cazul in care Cumparatorul denunta unilateral contractul cu 30-45 zile calendaristice inainte de data inceperii prestarii serviciilor, acesta va putea recupera 80% din suma platita cu exceptia cheltuielilor efectuate de catre Prestator in numele Cumparatorului si care nu mai pot fi recuperate. Suma recuperata nu poate fi mai mare decat contravaloarea avansului solicitat in descrierea serviciilor

V.3.A.c) In cazul in care Cumparatorul denunta unilateral contractul cu 15-30 zile calendaristice inainte de data inceperii prestarii serviciilor, acesta va putea recupera 50% din suma platita cu exceptia cheltuielilor efectuate de catre Prestator in numele Cumparatorului si care nu mai pot fi recuperate. Suma recuperata nu poate fi mai mare decat contravaloarea avansului solicitat in descrierea serviciilor

V.3.A.d) In cazul in care Cumparatorul denunta unilateral contractul cu mai putin de 15 zile calendaristice inainte de data inceperii prestarii serviciilor, acesta va despagubi Prestatorul cu plata integrala a pachetului de servicii achizitionat.

V.3.B. Ture interne, cu durata mai mica de 3 zile

V.3.B.a) In cazul in care Cumparatorul denunta unilateral contractul cu mai putin de 5 zile calendaristice inainte de data inceperii prestarii serviciilor, acesta va putea recupera suma aferenta pachetului de servicii achizitionat, daca acesta a fost platit integral, cu retinerea de catre Agentie a avansului achitat in conditiile pct.II 2.1

V.3.B.b) In cazul in care Cumparatorul denunta unilateral contractul cu mai putin de 3 zile calendaristice inainte de data inceperii prestarii serviciilor, acesta va putea recupera 50% din suma aferenta pachetului de servicii achizitionat. Suma recuperata nu poate fi mai mare decat contravaloarea avansului depus.

V.3.B.c) In cazul in care Cumparatorul denunta unilateral contractul cu mai putin de 48 ore inainte de data inceperii prestarii serviciilor, acesta va despagubi Prestatorul cu plata integrala a pachetului de servicii achizitionat.

 V.4. In cazul in care o ambasada/serviciu consular sau diplomatic refuza sa acorde viza de intrare Cumparatorului pentru  primirea  pachetului de servicii contractat, Cumparatorului va datora Prestatorului, pe langa despagubirea conventionala prevazuta la pct. 3.1 si toate taxele achitate de Prestator subcontractorilor sai sau prestatorilor directi/indirecti de servicii.

 V.5. In cazul in care Cumparatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se  presteaza pachetul de servicii refuza sa se mai intoarca in Rominia si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, Cumparatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

 V.6 Cumparatorul datoreaza despagubirea conventionala prevazuta la pct. 3.2  si in cazul in care  acesta nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie din orice motive (pentru ca nu are actele in regula, este bolnav etc.) sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.

V.7 In cazul in care oricare dintre parti nu isi executa sau isi executa necorespunzator sau cu intarziere obligatiile sale, partea care nu se afla in culpa poate solicita rezilierea contractului, urmand ca partea in culpa sa despagubeasca cealalta parte.   

VI. Reclamatii

VI.1. In cazul in care Cumparatorul este nemultumit de serviciile primite, acesta poate intocmi o sesizare in scris, in maximum 3 zile calendaristice de la incheierea furnizarii serviciilor in discutie, clar si explicit, Aceasta reclamatie se va transmite Prestatorului in scris, prin caile de contact precizate pe site-ul www.outdoor-events.ro

 VI.2.  Prestatorul va actiona imediat pentru solutionarea sesizarii, urmind ca in termen de 15 zile calendaristice sa comunice Cumparatorului modul de solutionare a reclamatiei .

 VII. Asigurari

VII.1.Facultativ, Cumparatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare de tip storno care sa acopere cheltuielile cu anularea rezervarii calatoriei, a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje. Recomandarea Prestatorului este de a incheia astfel de asigurari. 

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

   a) voucherul, biletul de excursie, dupa caz;

   b) pachetul de servicii, conform descrierii acestuia din sectiunea “Calendar Ture” a website-ului www.outdoor-events.ro, sau in orice alta modalitate de comunicare scrisa (email, mesaje tip SMS, facebook etc.)

c) formularul de Comanda de pe pe site-ul de internet al Prestatorului,

d) declaratia de asumare a responsabilitatii, disponibila pe site-ul de internet al Prestatorului  

 

IX. Dispozitii finale

 IX.1.Prezentul contract s-a incheiat intre absenti, prin acceptarea de catre Cumparator a continutului acestuia odata cu:

IX.1.a) completarea de catre Cumparator a formularului de Comanda existent pe site-ul de internet www.outdoor-events.ro  si

IX.1.b) bifarea casutei “Am citit si sunt de acord cu „Termeni si Conditii de participare Contractul cu Cumparatorul” si a casutei Semnez „Declaratia de Asumare a Responsabilitatii

IX.1.c) trimiterea unei fotocopii a actului de identitate al acestuia (carte de identitate sau pasaport) pentru pachetele de servicii derulate in afara Romaniei

IX.2. Dovada prezentului contract se face cu exemplarul tiparit al acestuia si al anexelor sale.

 IX.3. Contractul este prezentat exclusiv sub forma electronica, in sectiunea “Inscrieri Ture” a website-ului www.outdoor-events.ro

 

ANEXA 1

 

Declaratie de Asumare a Responsabilitatii pentru activitati de turism de aventura si Gestiune temporara de echipament specific

Subsemnata/Subsemnatul conform datelor din formularul de inscriere in calitate de participant(a) de bunavoie la tura/turele de rafting, kayaking, speologie, alpinism, canyoning, 4×4, enduro, mountain biking, alpinism, ski, snowboard, drumetii de vara sau iarna derulate pe teritoriul Romaniei sau in strainatate impreuna cu insotitorii/ghizii desemnati de catre Prestator declar ca am luat cunostinta si sunt de acord cu urmatoarele:

1. Sporturile de aventura (rafting, kayaking, speologie, alpinism, canyoning, 4×4, enduro, mountain biking, alpinism, ski, snowboard, drumeție)  implica riscuri, fara sa se limiteze la acestea, de ranire, hipotermie, epuizare sau chiar deces prin inec sau trauma.

Sunt informat(a), accept si imi asum aceste riscuri si sunt singur(a) responsabil(a) pentru toate actiunile mele pe durata sus-mentionata.

Inteleg ca desi atat Prestatorul cat si Ghizii desemnati de acesta fac toate demersurile rezonabile pentru a reduce la minim riscurile sus mentionate, acestea nu pot fi eliminate in totalitate.

2. Inteleg si accept ca voi participa la activitati sportive de aventura care implica activitate fizica intensa, in conditii de vreme schimbatoare si/sau in apa rece.

Confirm ca sunt in forma fizica si mentala suficienta pentru sporturi de aventura si nu sufar sau imi asum raspunderea directa si completa pentru afectiunile mele medicale pe care le cunosc sau nu si care pot fi agravate de aceste activitati, sau care imi pot afecta participarea la tura.

3. Inteleg si accept ca desi Ghidul va face toate eforturile rezonabile pentru atingerea obiectivelor turei in conditii de siguranta, daca conditiile meteo, ale nivelului apei ori starea fizica/psihica a oricarui membru al echipei nu sunt compatibile cu aceste obiective, Ghidul isi rezerva dreptul sa modifice structura turei, traseul sau activitatile fara returnarea taxei achitate.

4. Inteleg si accept ca toate deciziile luate de Ghid referitoare la siguranta indivizilor si a grupului pe durata derularii pachetului de servicii sunt finale si ne-negociabile.

5. Inteleg ca voi primi in gestiune temporara echipament tehnic specific activitatilor la care voi participa (costum/incaltaminte de neopren, casca, vesta, echipament de alpinism, canyoning, speologie sau orice alt articol pe care ghidul il va considera necesar) si ma angajez sa utilizez aceste obiecte de echipament cu atentie si grija pe durata derularii activitatilor contractate.

6. Cumparatorul este direct responsabil pentru distrugerea, pierderea sau prejudicierea echipamentului pus la dispozitie de catre Agentie in vederea indeplinirii obiectului contractului. Obiectul de echipament pierdut sau distrus de catre Cumparator prin utilizare inadecvata va fi inlocuit de catre Cumparator cu un produs identic sau va achita pe loc contravaloarea acestuia.

 

 

ANEXA 2

 

 

Regulament de acordare a reducerilor

pentru pachete de servicii achizitionate in campaniile de reduceri colective derulate prin portalul web www.outdoor-events.ro

 

I. Pretul pachetelor de servicii cu reducere si modul de plata

I.1. Pretul aferent pachetelor de servicii cu reducere este cel mentionat in oferta postata pe https://whitewaterromania.ro/ro/oferte-speciale/ , pe pagina de Facebook Mares Outdoor Events sau prin comunicare directa cu Cumparatorul.

I.2. Pretul redus este valabil strict pe perioada campaniei de reduceri. Data inregistrarii platii in contul bancar al prestatorului de servicii trebuie sa se incadreze in perioada de reduceri afisata.

I.3. Platile se fac online prin card.

II. Conditii de acordare a reducerilor

II.1. Oferta supusa campaniei de reduceri colective “Noiembrie-Decembrie”, sau oricarei alte campanii de reduceri derulata prin portalul www.outdoor-events.ro poate fi achizitionata la pretul redus afisat doar daca este achitata integral in timpul perioadei de campanie anuntate, conform prevederilor art. I.2 si I.3..

II. 2. Achizitionarea unui pachet de servicii prin oferta speciala demareaza prin utilizarea formularului electronic de Comanda din portalul www.outdoor-events.ro .

II.3. Dupa achitarea integrala a pachetului de servicii achizitionat la pret redus, cumparatorul va primi voucherul aferent achizitiei sale, in format electronic, la adresa de email precizata in formularul de inscriere.

II.4 Achitarea partiala a serviciilor aferente unei anumite oferte in perioada campaniei de reduceri asigura rezervarea locurilor respective dar cumparatorul nu beneficiaza de reducerea afisata.

 

III. Conditii de eligibilitate

III.1. Cumparatorul isi declara prin achizitia serviciilor disponibilitatea de timp pentru participarea la activitatea respectiva, in perioada pentru care aceasta este programata.

III.2. Cumparatorul declara ca nu are restrictii legale de calatorie in zona de destinatie a programului respectiv si ca poseda intregul set de documente necesare deplasarii sale in zona respectiva (pasaport valabil, vize de calatorie, etc).

III.3. Cumparatorul se declara in stare adecvata de sanatate pentru derularea programului achizitionat.

 

IV. Conditii de retragere a cumparatorului

IV.1. Retragerea cumparatorului in alte conditii decat cele listate la capitolul IV.1. si IV.2. al prezentului regulament atrage penalizarea cu 100% din valoarea deja achitata.

IV.2. Pentru retragerea indiferent de motiv in primele 30 de zile calendaristice de la data bancara a achitarii pachetului de servicii, suma returnata este de 100% din cea achitata cu retinerea comisioanelor bancare aferente transferurilor.

IV.3. Pentru retragerea cumparatorului prin transferul contractului catre o terta persoana se vor retine toate sumele pe care prestatorul le-a achitat si nu le poate recupera de la furnizorii sai de servicii (bilete de avion, asigurari de sanatate, alte rezervari nominale de servicii).

 

V. Conditii de anulare a programului de catre prestator

V.1. In situatia in care pachetul de servicii nu poate fi livrat din cauza neinscrierii numarului minim de participanti, prestatorul serviciilor va returna integral sumele achitate de catre cumparator.

V.2. Daca pachetul de servicii este anulat voluntar de catre prestatorul de servicii sau acesta nu mai poate presta serviciile respective din vina proprie (restrictii de sanatate, deces) cumparatorului i se vor returna toate sumele deja achitate.

V.3. In cazurile de forta majora in care pachetul de servicii nu poate fi prestat din motive neimputabile prestatorului sau cumparatorului, prestatorul va returna sumele achitate de catre cumparator retinand chetuielile deja efectuate in vederea onorarii ofertei respective (bilete de avion achitate, rezervari de cazare, asigurari, plati sau garantii depuse etc).

V.4. Cazurile de forta majora includ fara sa se rezume la acestea inundatii majore, cutremure si alte calamitati naturale, stari de urgenta de orice natura, amenintari teroriste, instabilitate politica ori sociala accentuata.

V.5. Cazurile de forta majora trebuie sa fie confirmabile prin informatii cu caracter public si cade in sarcina prestatorului decizia de a invoca forta majora sau de a continua derularea programului. Cumparatorul nu poate invoca forta majora pentru recuperarea sumelor achitate daca prestatorul deruleaza programul respectiv in perioada anuntata.

VI. Dispozitii finale

VI.1. Prezentul regulament se constituie ca anexa a contractului de prestari servicii si este completat de prevederile declaratiei de asumare a raspunderii, documente disponibile in sectiunea de Inscrieri a portalului www.outdoor-events.ro.

VI.2. Prin bifarea casutei “Termeni si conditii de participare” de pe pagina de inscrieri a portalului www.outdoor-events.ro, Cumparatorul declara ca a luat la cunostinta si si-a asumat prevederile prezentului regulament.

VI.3. Prezentul document impreuna cu cele doua anexe ale sale are 12 pagini.